Her handler det om engler

Tekst - Tekstutvalg: Kjell Arne Larsen

 

Alf Robertsson - «Sju små vita änglar»:
http://www.youtube.com/watch?v=1SjQa0taIxw 
 

Engel  «Budbærer»! 
 
 
 
 
 
 


Englelære (angelologi) er en del av kristen troslære. I  Den katolske kirkes katekisme  omtales englene (….) der det heter at «Englene er åndsskapninger som uten opphør lovsynger Gud og tjener Hans frelses råd for de andre skapninger: "Englene støtter opp om alt som er godt for oss". Englene omgir Kristus, sin Herre. Særlig tjener de Ham når Han fullfører sin frelsesgjerning for menneskene. Kirken ærer englene som står den bi under dens jordiske pilegrimsgang, og som beskytter hvert menneske.»
 

 

«Engel» har flere betydninger:

En engel er et  overnaturlig  , ofte bevinget  åndevesen  som er beskrevet i flere  religioner  . I  jødisk  kristen  islamsk  og parsisk  tradisjon er englene  Guds  tjenere og budbringere og viser seg for menneskene gjennom  åpenbaringer 

Både det 
hebraiske  ordet mal'akh (hebraisk: מלאך) og det greske  ordet angelos (gresk: ἄγγελος) betyr «sendebud». Når det i  Bibelen  snakkes om sendebud fra åndeverdenen, oversettes dette med «engel». Bibelen skildrer englene som utstyrt med egne personligheter.

 

Mange kirkefedre nevner englene som medhjelpere ved  oppstandelsen  , der de samler inn menneskelegemenes spredte levninger.

 

«Engel» kan også brukes om tilsvarende vesener i andre religioner, om skytsånder i  folketroen  og  symbolske fredsengler, Dødens engel, Hevnens engel og liknende. Ordet kan dessuten betegne onde ånder ( demoner ) som er djevelens( Lucifers ) tjenere. Ordet engel kan i overført betydning i tillegg brukes om et uvanlig godt, hjelpsomt, tålmodig og elskelig menneske, gjerne ualminnelige omsorgsfulle kvinner eller snille barn. 

 

 

 

  
Rangordning blant englene:

Bibelen skildrer en rangordning blant englene etter et gammelt føydalt maktmønster . Etter den Allmektige Gud følger englene i følgende rangordning: Erkeengelen , Serafene , Kjerubene , englene. Kolosserne 1:16 henviser sannsynligvis til denne rangordning der det står: «For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter – alt er skapt ved ham og til ham.»Erkeengelen

Uttrykket erkeengelen betyr «den øverste engel», og forekommer aldri i flertall i Bibelen (på den annen side er uttrykket erkeengel bare nevnt to ganger i hele Bibelen). Judas 9 navngir erkeengelen som « Mikael ».

 

Noen kristne retninger (som f.eks. Den norske statskirke ) hevder at det finnes flere erkeengler. En tradisjon forteller om fire erkeengler: Mikael, Gabriel , Rafael og Uriel. I den ortodokse kirke snakkes det noen ganger om at det er syv, og de omfatter i tillegg til disse, Selafiel, Jegudiel og Barakiel. I islam snakker man om fire erkeengler, og i jødedommen har man syv.


Andre kristne retninger (som f.eks.
Jehovas vitner ) mener at det bare er én erkeengel, Mikael. Noen av dem viser til visse skriftsteder, som Matteus 28,18 der Jesus sier: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden», og trekker den slutning at erkeengelen Mikael er identisk med Jesus Kristus .

 

Serafene

Serafene er ifølge Jesaja 6,2,6 beskrevet som åndeskapninger med seks vinger som har sin plass omkring Guds trone i himmelen. Serafer betyr bokstavelig «de brennende», så de utstråler sannsynligvis et brennende lys. I og med at de utfører sin tjeneste ved Guds trone, så har de sannsynligvis en meget høy stilling i den himmelske rangordning.

 

Bibelen sier ikke noe om antallet på serafene. I et syn som er nedskrevet i Jesajas bok så sies det at serafene ropte til hverandre, noe som tyder på at de stod på hver side av tronen. De ropte «Hellig, hellig, hellig er Herren, Allhærs Gud. All jorden er full av hans herlighet.», noe som tyder på at de har som oppgave å kunngjøre Guds hellighet overalt i universet, også på jorden.

 

Kjerubene

Kjerubene er engler som har høy rang. I et syn som er nedskrevet i Esekiels bok så ledsager kjeruber Guds himmelvogn, og svarer på en måte til løpere. Etter at Gud forviste Adam og Eva ut av Edens hage , plasserte han kjeruber ved utgangen av hagen sammen med et flammende sverdblad.

 

Figurer som forestilte kjeruber hørte med til utstyret som israelittene brukte i sin tilbedelse. På lokket av paktens ark var det to kjeruber av hamret gull. På de indre teltdukene i tabernaklet og på forhenget til det aller helligste var det brodert bilder av kjeruber.

Selv om de hadde bilder av engler, så ble ikke disse englene tilbedt, i tråd med det andre bud om ikke å lage seg et bilde i den hensikt å tilbe det: «Du skal ikke lage deg noe gudebilde, eller noe slags bilde av det som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke dyrke dem!» (2. Mos. 20,4.5)


Englene

Den store skaren av engler med alminnelig rang blir brukt av Gud for å kommunisere med menneskene. De har også som oppgave å gjennomføre Guds hensikt, f.eks. når det gjelder å beskytte hans folk eller tilintetgjøre de onde. Da Jesus var på jorden så kom engler og tjente ham, og da han hadde det vanskelig så kom en engel og styrket ham.

 Alf Roberson - En gyllene kaross:
http://www.youtube.com/watch?v=WdRgeXpUKRs


 

 

 

Evner og begrensninger:

Englene har større krefter og sannsynligvis større mental kapasitet enn menneskene. Én enkelt engel tok livet av 185 000 soldater i Assyrias hær (2. Kg. 19,35). De kan bevege seg raskere enn de hastighetene som vi kjenner til i den fysiske verden. En gang Daniel bad en bønn, sendte Gud en engel for å gi ham svar, og engelen var framme før Daniel hadde avsluttet bønnen (Dan. 9,20-23).

Selv om de har store evner, så har de også noen begrensninger. Jesus sier i Mat. 24:36 at de ikke visste «dagen og timen» for et profetisk budskap; og i 1. Pet. 1,12 står det om et budskap som «selv engler lengter etter å se inn i».

 
Engler i folketro, populærkultur og ellers:

Engler har ikke bare vært et begrep i de religiøse skriftene og den lærde teologien, men også et yndet motiv i den levende folketroen , i litteratur , billedkunst og moderne underholdningsindustri . Det er derfor et nærmest uendelig antall fortellinger om eller henvisninger til engler.

Forestillingen om engler og demoner , som er englenes onde motsetning, er et uttrykk for troen på gode og onde krefter i tilværelsen. Dette påvirker mange menneskers livssyn og verdensbilde ennå i dag, ikke bare i religiøse sammenhenger, men også i hverdag og politikk.

Et kjent eksempel er den utbredte troen på skytsengler eller englevakter dersom en på uforklarlig og mirakuløst vis har blitt reddet eller unngått en stor fare. Et annet eksempel er den jødisk-kristne, amerikanske utenrikspolitikken og den
islamistiske aktivismen, bevegelser som begge demoniserer motstanderne og glorifiserer egne handlinger.

Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Engel#Englel.C3.A6re

 
Engel - Guds sendebud:

Engel, overnaturlig åndevesen som opptrer som Guds sendebud i religioner der åpenbaring spiller en vesentlig rolle (parsisme, jødedom, kristendom, islam). Etter gammel jødisk tro rådet Jahve over en himmelsk hærskare av overjordiske vesener, men først under innflytelse fra zoroastrismen fikk engletroen en viktig rolle i jødedommen. Så sent som på Jesu tid nektet saddukeerne å tro på engler.

Det er særlig i de jødiske apokalyptiske skriftene at det fortelles om engler, og om deres viktige kosmiske funksjoner. Med erkeengelen i spissen danner de et himmelsk hierarki. Antallet erkeengler oppgis til fire, seks eller sju. Den øverste er Mikael, Israels skytsengel, andre er Rafael, Gabriel og Uriel. I 1 Mos 6 fortelles det om «gudesønnene» som syndet med «menneskedøtrene». Disse ble oppfattet som falne engler, og de opptrer senere som demoner i Satans tjeneste.

Senjødiske forestillinger om engler ble overtatt av Det nye testamente, der de beskrives som himmelske sendebud og åpenbaringsformidlere, som personlige skytsengler og som oppvartende og lovprisende tjenere ved Guds trone. Særlig hører vi om engler i forbindelse med Jesu gjenkomst og den siste dom.

I Koranen får engler en sentral plass. I sure 2,177 sammenfattes islam slik: «Å tro på Gud og på Dommens dag, på englene, Skriften og profetene». Koranen omtaler englenes oppgaver og funksjoner; de er åndelige lysvesener som befinner seg i Guds nærhet og lovpriser ham.

De er også budbringere til menneskene; profeten Muhammed mottok åpenbaringene gjennom en engel, ifølge tradisjonen engelen Gabriel. Med utgangspunkt i Koranen utarbeidet muslimsk teologi en lære om englene, om deres natur, om de angeliske hierarkier og om deres virke blant menneskene.

Kilde: http://snl.no/engel


 Jonas Fjeld & Lynni Treekrem - Engler i sneen :

http://www.youtube.com/watch?v=_46wnWOECck&feature=related


 
 
 
 De hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael:

Den hellige Mikael (navnet betyr "Hvem er som Gud?") var den erkeengelen som var lederen for de englene som var trofaste mot Gud. Han ledet dem i den seierrike kampen mot Satan og alle hans falne engler til forsvar for alle Guds venner. Helt fra begynnelsen av kristendommens historie er det vitnesbyrd om ærbødighet for ham, og han ble også æret av jødene.

Han regnes som en av de sju englene som står for Guds trone (Tob 12,15; Åp 8,2-5). I den østlige ritus og mange andre steder regnes han som den fremste blant alle englene, "serafenes fyrste".

I Daniels bok omtales han som "en av de fremste høvdingene" (10,13 ff) og "den store fyrsten" (12,1). Judasbrevets vers 9, hvor han omtales som "overengelen", siterer sannsynligvis en del fra det apokryfe jødiske verket "Moses' himmelfart" som har gått tapt.

I den velkjente fortellingen i Johannes' Åpenbaring (12,7-9) kan man lese hvordan Mikael og hans engler kastet den ildrøde drage med syv hoder og ti horn ut fra himmelen, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele jorderiket. Historien om denne "krigen i himmelen" bidro til at Mikael i vesten ble æret som anfører for himmelens hærskare og beskytter av kristne i alminnelighet og av soldater i særdeleshet.

Tradisjonen gir Mikael fire ansvarsområder. Det første er å slåss mot Satan. Det andre er å redde de troendes sjeler fra fienden, spesielt i dødstimen. Det tredje er å være forkjemper for Guds folk, jødene i Det gamle Testamentet, de kristne i Det nye, derfor var han skytshelgen for Kirken. Det fjerde er å hente sjelene bort fra jorden og bringe dem for dommen.

(....) Det synes som om Mikaels formelle kult begynte i øst, hvor han ble ansett for en særlig beskytter av syke. Keiser Konstantins bygde en kirke til hans ære for dette formålet i Sosthenion utenfor Konstantinopel. Varme kilder ble også viet til ham i Hellas og Lilleasia.

Ærefrykten for Mikael ble sterkt økt i vest ved det syn av ham som skal ha blitt sett av noen gjetere i Monte Gargano i Sørøst-Italia mellom 492 og 496. Det skal ha skjedd den 8. mai 495, og denne hendelsen feires den 8. mai. Hit strømmer fortsatt mengder av pilegrimer fra hele verden til den berømte Mikaelsgrotten. (....)

 


Den hellige Gabriel (navnet betyr "Guds kraft") er en av de tre erkeengler som står ved den himmelske trone og overbringer menneskene åpenbaringer fra Gud (Luk 1,19). Gabriel er opphavets engel, i motsetning til Mikael, som er endetidens engel.

Gabriel hjalp profeten Daniel å forstå sine visjoner som forkynte tidspunktet for Kristi komme (Dan 8,15 og 9,21), han forkynte for Sakarias om
Johannes Døperen s fødsel (Luk 1,11-20), for Maria om Frelserens fødsel (Luk 1,26-38), og for Josef i en drøm at Maria skulle føde Jesus (Matt 1,20-23), at Den hellige Familie måtte flykte til Egypt (Matt 2,13), og at de kunne vende tilbake (Matt 2,20). Gabriels hilsen til Jomfruen, "Hill deg (vær hilset), full av nåde", er en av de mest kjente og brukte kristne bønneanrop.

Etter tradisjonen var Gabriel også vokter av Edens hage, og identifiseres med den engelen som fordriver Adam og Eva derfra. Tradisjonen vil ha det til at det også var han som "styrket" Jesus i Getsemane. Også i Islam er Gabriel Guds sendebud som meddeler profeten hans åpenbaringer.

Gabriel har vært æret siden 100-tallet, og i den syriske kirken er han den første blant englene. Han ble først anropt i liturgien i Allehelgenslitaniet, som stammer fra pave Sergius' pontifikat (687-701). En messe for Gabriel dukker opp i Frankrike på 1200-tallet. Men avbildninger av ham er enda eldre. Han blir i kunsten fremstilt som Guds sendebud med liljestav, budbærerens symbol.

Senere ble liljen symbol på Marias renhet, og på Bebudelsesskildringer står den ofte i en vase ved siden av Den hellige Jomfru. Pave Benedikt XV utropte ham til skytshelgen for postvesenet og telefon- og telegrafarbeidere i 1921. Han er også skytshelgen for diplomater, som bringer beskjeder som ham selv.


 


Den hellige Rafael (navnet betyr "Gud har helbredet") har blitt æret fra de tidligste tider, spesielt i øst. Han blir ofte etter betydningen av hans navn identifisert med engelen som nevnes i Joh 5,4: "For en Herrens engel steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp, ble frisk, hvilken sykdom han så led av."  (....)

Rafael ble nevnt i Allehelgenslitaniet. Det dukker opp en messe til hans ære like etter den for Gabriel. Han ble avbildet sammen med Mikael og Gabriel, han kan skilles fra dem ved at han vises sammen med sin ledsager Tobias, som har med seg en fisk. Forskjellige laug for helbredere ble satt under hans vern. I 1871 ble St. Raphaelsverein dannet til beskyttelse av tyske katolske utvandrere.

Han er også de elskendes skytshelgen. Som et apropos var hans tidligere minnedag 24. oktober også dagen for den hellige
Martin av Vertou , de ulykkelig giftes skytshelgen.

29. september har alltid vært erkeengelen Mikaels minnedag. At den feires på denne dato skyldes at man årlig mintes innvielsen av kirken S. Michele på Via Salaria ved Roma under den hellige pave Leo den Store på 400-tallet. Dokumentasjon finnes i Hieronymus ' martyrologium og kalenderen i Verona. I den etiopiske ritus er det en minnedag den tolvte dagen hver måned. I den bysantinske kirken feires Mikael den 8. november.
 
I den latinske kirken ble festen for disse tre erkeenglene godkjent av Laterankonsilet i 745. De to andre erkeenglene er lenge blitt æret i østens liturgi. Før dette århundret hadde de andre erkeenglene bare festdager i lokale vestlige liturgikalendere.

På 1400-tallet ble Gabriel feiret for eksempel 18. mars og 3. desember, mens Rafaels fest ble lokalt feiret 8. juli og 6. eller 13. oktober. Englekulten gikk gjennom en betydelig utvikling på 1500-tallet, og pave Pius IV konsekrerte Michelangelos kirke i Diokletians termer til Maria og de Sju erkeenglene.

Pave Benedikt XV kunngjorde i 1921 at den katolske kristenhet skal feire erkeengelen Gabriel den 24. mars, men i øst feires han den 26. mars, dagen etter Herrens bebudelse. Det er også ifølge norsk tradisjon.

Festen for erkeengelen Rafael ble feiret på forskjellige dager siden middelalderen, før pave Benedikt XV i 1921 la festen til 24. oktober og gjorde den (og festen for Den hellige Familie) obligatorisk for hele Kirken. Ved kalenderrevisjonen i 1969 ble festene for erkeenglene slått sammen. Minnedagen er også avmerket på den norske primstaven.

Kilde: http://www.katolsk.no/biografier/historisk/erkenglr

 I den katolske kirke er englene Gabriel, Mikael og
Rafael skytshelgen (vernehelgen) for:

Gabriel skytshelgen for budbærere, postfunksjonærer, post- og avisbud, postvesenet, frimerkesamlere, fjernsyn, telefon- og telegrafarbeidere; for diplomater; mot ekteskapelig ufruktbarhet!

 

Mikael skytshelgen for Den katolske kirke, Brussel; for de syke, kurerer, kolonialhandlere, ansatte på supermarkeder, apotekere, bakere, bankansatte (1958), dreiere, glassmestre, malere, radiomekanikere, radiologer, radioterapeuter, skreddere, forgyllere, bly- og tinnstøpere, veiere, vognmakere, soldater og riddere, fallskjermjegere, Mikael-ordenen, kirkegårder, sjelene, de døde; ved dødsfare; mot pest; ved militære slag; mot fristelser; mot torden og uvær, mot truende storm til sjøs!

 

Rafael skytshelgen for reisende, pilegrimer, apotekere, helbredere, gruvearbeidere, skippere, taktekkere, tyske utvandrere, ektefolk og de elskende!

 

KILDE: http://www.katolsk.no/biografier/historisk/erkenglr

 

 

Kjerubene er engler som har høy rang. Etter at Gud ifølge Bibelen forviste Adam og Eva  ut av Edens hage, plasserte han kjeruber ved utgangen av hagen sammen med et flammende sverdblad. (Illustrasjon: Gustav Dore)


En sang om ENGLER: 

http://www.youtube.com/watch?v=hSyjX3zTRcQ&feature=related