Islam og muslimer

Den Islamske verden lever fortsatt
 mentalt i Middelalderen!!

Tekst - tekstutvalg: Kjell Arne Larsen.

Den Islamske verden stod igjen på perrongen da moderniseringstoget gikk. De benytter seg gjerne av de teknologiske nyvinningene som den ikke-muslimske verden har utviklet, men vil ikke ha noe av det tankemessige godset som er hele årsaken til at disse teknologiene har vært mulig å utvikle. (....)

 

Muslimer utgjør ca 20% av verdens befolkning, (ca 1,5 milliarder). Av verdens samlede vitenskapelige produksjon står imidlertid den muslimske verden for kun 1%! På ett år oversetter Spania mer litteratur og avhandlinger til spansk, enn hele den arabiske verden har oversatt til arabisk siden det 9.de århundret.

Årsaken til dette er Islam og den vannvittige ideen om at Koranen er det ypperste som er skrevet, og vil noensinne bli skrevet, uansett fagfelt. Sannheten er at Koranen, i likhet med Bibelen og de fleste religiøse tekster, er en grunnleggende middelmådig og rotete skriftsamling.

Med en slik innstiling er den muslimske verden dømt til å bli verdens taper når det gjelder utvikling. Den islamske verden har siden middelalderen opplevd en åndelig tilbakegang. På grunn av at Koranen hevder at Islam er overlegen alt og alle religioner og kulturer til alle tider, føler muslimene de har en moralsk overlegenhet over alle andre.

Samtidig sliter de med et voldsomt mindreverdighetskompleks og avmakt, for de ble sittende igjen på perrongen når moderniseringstoget gikk.

Istedenfor da å øke sin kompetanse, og utdanne sin ungdom i ordentlig vitenskap, består hoveddelen av den muslimske verdens læresteder av koranskoler, der barn og unge skoleres i en samling forvirrede religiøse tekster fra jernalderen, etter sigende formildet av en engel til en analfabet i en grotte i ørkenen. Det blir ikke mye utvikling eller nytenking av slikt.

Kilde: http://bandoli.no/norsk/islam_tapernesreligion.html


En Sjia-muslimsk fremstilling av Profeten Muhammed.

Profeten Muhammed

 

Muhammed, eller Muhammed ibn Abd Allah, (født ca 570 , død 8. juni 632 i Medina ) var en politisk , religiøs leder, og anses som grunnleggeren av Islam , men regnes av muslimer som den siste i en lang rekke av profeter i Islam, hvoriblant Jesus (Isa) også regnes. Navnet, som på arabisk skrives ????, kan med latinske bokstaver også skrives Muhammad, Mohammad, Mohammed og Mahomet. Ordet er arabisk og betyr «den høylovede».

Muhammed var født i Mekka , en viktig handels- og pilegrimsby for karavanehandelen Den arabiske halvøy , og han var ved sin død statsleder for praktisk talt hele området.

Islams hellige bok Koranen inneholder åpenbaringene Muhammed mottok som Allahs profet fra 610 . Tekstene ble samlet til en bok 20 år etter hans død. Muhammed nevnes også i den muslimske trosbekjennelsen : «Det finnes ingen gud utenom Allah , og Muhammed er hans sendebud».

Det finnes ikke skriftlige kilder fra Muhammeds samtid annet enn det som står i Koranen. Kunnskapen om profetens liv bygger på muntlige overleveringer som ble nedtegnet på slutten av 700-tallet og utover. Stoffet ble samlet i biografier - Sira , og temaordnede sitatsamlinger - Hadith .

Den første biografien var Ibn Ishaqs - Profetens liv, og etter den fulgte tre andre biografer som tok for seg forskjellige deler av profetens liv. Hadith-samlingene som kom på slutten av 800-tallet er samlinger av fortellinger om Muhammeds handlinger, ord og stilltiende samtykke. Disse biografiene og samlingene spiller en viktig rolle i tolkningen av Koranen, og danner sammen med Koranen grunnlaget for den muslimske tro. 

 


 

 

Et hellig sted for muslimene, Kabaen i Mekka - Muhammeds fødeby.  Millioner valfarter hit hvert år.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muhammed ibn Abdullah ( Muhammed, Abdullahs sønn ) ble født i Mekka omkring år 570. Han ble født inn i Hashemi-grenen av den mektige Quraysh-stammen som styrte Mekka. Heshemi grenen hadde også overoppsynet med Kaba-helligdommen (arabisk al-ka'ba terningen ), hvor de pre-islamske gudene ble dyrket.

 


En folksom dag rundt  Kabaen i Mekka. Kan man si!

 


Som tenåring begynte Muhammed selv med handel og ledet karavaner, og i 25-årsalderen giftet han seg med den førti år gamle kjøpmannsenken Khadija som eide en av karavanene han førte.

Førti år gammel dro Muhammed etter tradisjonen for å meditere i en grotte. I grotten åpenbarte erkeengelen Gabriel (
Jibril ) seg for ham og ga han en skriftlig beskjed fra Gud. Muhammed var analfabet og kunne ikke lese det. Og det hjalp ikke at Gabriel grep ham i kragen og kommanderte ham til å lese det tre ganger. Muhammed ble så fortvilet at han prøvde å ta livet av seg.

Favorittkonen hans, Khadija, fikk imidlertid overbevist ham om at han var Herrens utvalgte profet. Muhammed fikk stadig flere meddelelser fra Gud ( Allah ), meddelelser som senere skulle ende opp som Koranen. Muhammed etablerte med åpenbaringene sine religionen Islam (” underkastelse ”) som skulle etterfølge og erstatte alle tidligere åpenbaringer og profetier.

Muhammed første åpenbaringer var dog ikke spesielt originale, de gikk ut på at det fantes kun en himmelsk skaper som straffer og belønner menneskene og at dommens dag var nær. Dette var jo rimelig identisk med hva den jødisk/kristne religionens proklamerte, denne var da også Muhammeds utgangspunkt.

Muhammed ble etter hvert en mektig militær leder og bygget et muslimsk imperium. Da han plutselig ble syk og døde i Medina den 8. juni år 632 var han ubestridt leder over det meste av den arabiske halvøy.

Muhammed forlot etter tradisjonen denne verden på en flygende hest, men han hadde først et lite pit-stop i Jerusalem hvor både han og hesten fikk satt hvert sitt avtrykk i steinen i klippemoskeen. I den anledning fikk han også tid til et kjapt møte med både stamfaren Abraham, Moses og selveste Jesus.

Alle tre anerkjente Muhammed som den endelige og sanne profeten og syntes også at hans religion ikke bare var en knakende god fortsettelse av deres egen lære, men også enda bedre! Deretter føyk Profeten opp til Allah og sitter nå ved hans høyre side og dømmer levende og døde. Så langt tradisjonen.

Islam sitt sitt utspring blant en liten gruppe arabiske gnostikere/mystikere i kretsen rundt Muhammed. Deres lære var en av de mange versjonene av den jødisk/kristne mystisismen. Tradisjonelt var araberne polyteister, der hver stamme hadde sin egen stammegud men man anerkjente også andre stammers guder.

I dette miljøet stod Muhammed frem som en monoteistisk selverklært inspirert profet, som hevdet å motta guddommelig visdom direkte fra den eneste øverste Gud, Allah. Han brukte denne statusen som selverklært profet til å samle ulike stridende arabiske stammer til et felles religiøst stammeforbund ( umma ).

Stammene måtte avstå fra å plyndre hverandre og isteden bekjempe de som stod utenfor Muhammeds felleskap. På denne måten skapte Muhammed gradvis en hær, og i løpet av noen få tiår et imperium, med Muhammed som Guds utvalgte militære og religiøse diktaktor.
 


 I oppveksten var Muhammed som nevnt sterkt influert av kristne og jøder. Det var en gnostisk jødisk kristendom som Muhammed møtte, og det var denne religionen som profeten omformet til å bli Islam. I begynnelsen var Muhammeds lære, i likhet med gnostikernes, forholdsvis egalitær og tolerant, med stor likhet mellom kjønnene og hadde også rettigheter for kvinner. Dette skulle imidlertid ikke vare lenge, etter som tiden gikk ble Muhammeds åpenbaringer mer og mer autoritære og patriarkalske.

Hans første åpenbaringer fikk han i 610 og de siste like før hans død i 632. Åpenbaringene ble ikke samlet til en bok i løpet av Muhammeds levetid. Det sies at hans tilhengere noterte ned hans åpenbaringer på det de hadde for hånden, det være seg pergamentbiter, steiner, palmeblad eller kamelribbein og skulderblad. Disse skibleriene ble verken nummerert eller datert, men etter sigende samlet i ulike beholdere uten noe system eller kronologi.

Arbeidet med å samle sammen notatfragmentene til Koranen begynte først under Muhammeds svigersønn Uthman omkring år 660, altså nesten 30 år etter profetens død. Noen endelig versjon av Koranen slik vi kjenner den i dag, eksisterte ikke før i det tiende århundre. I løpet av denne tiden ble også ordtak og historier omkring profeten, såkalte Hadither, samlet som et tillegg til Koranen. D

e fleste av de som kunne huske disse ordtakene og historiene døde i slag i løpet av Muhammeds levetid, så Hadithene er i beste fall annenhånds informasjon. De blir imidlertid ansett som autorative.

Både Koranen og Hadithene ble altså satt sammen nokså kaotisk og over lang tid, og er preget av feil, rot, motsetninger, redigering og omskrivinger som jo er vanlig for religiøse tekster. For eksempel er Muhammeds første åpenbaring ikke i begynnelsen av Koranen som man skulle forvente, men på slutten.

Det er også ofte uklart hvem som snakker, både første, andre og tredje person blandes stadig sammen, gjerne i samme vers. Koranen er som nevnt svært rotete, og den begynner attpåtil med ordene ”Alif lam mim” som ikke betyr noe som helst. Selv ikke Muhammed skjønte hva dette betydde.

Flere samtidige i den arabiske verden kritiserte Koranen og argumenterte med at dersom den virkelig var fra Gud ville Koranen være åpenbart som en helhet, og heller ikke være så bredfull av repetisjoner. Koranen er såpass repetitiv at man må mistenke Allah for å ha fremskreden Altzheimer.

Koranen hevder selv å være en bok hvori det er ingen tvil og at den er Guds åpenbaring til Muhammed. Snodig siden denne ”boken” ikke eksisterte i Muhammed levetid, så hvordan kan da denne ”boken” være Guds åpenbaring? Koranen hevder også at at Gud er absolutt og eneveldig og ingen andres ideer eller ord finnes i Koranen. På tross av dette anerkjenner muslimske skriftlærde at minst femti av den andre kalif Umars ideer ble inkorporert i boken. (Kalif - profetens stedfortreder).

Blant disse finner vi blant annet påbudet om at kvinner skal gå med slør, en skikk Umar kopierte fra Bysantinske kristne.

Koranen spør selv retorisk ”Hvorfor stiller ingen spørsmål ved Koranen? Dersom den var fra andre enn Gud, ville de saktens funnet mange motsetninger i den.” (Sure 4)


 

Koranen er breddfull av motsigelser.

For enhver som faktisk leser Koranen vil oppdage at den faktisk er breddfull av motsetninger. Faktisk så mange motsetninger at alle hoveddoktrinene i boken er selvmotsigende. Så det er kanskje betimelig å stille spørsmål ved Koranen likevel. Ville en allvitende og ufeilbarlige guddom motsi seg selv hele tiden? Vel, Allah gjør det ustanselig.

I begynnelsen møtte Muhammed motstand blant sine stammefrender og vant tilhengere først og fremst blant de mest ressurssvake i Mekka. I 622 var han såpass lite populær i Mekka at han måtte flykte hals over hode til noen som var mindre skeptiske og mer mottakelige for hans selvforherligende åpenbaringer.

Han hadde allerede inngått allianse med stammer i den mer perifere byen Yathrib, og han flyktet derfor dit og ble leder for stammene der. Etter at Muhammed kom til Yatrib ble byen omdøpt til Medina (Medinat al-Rasool- profetens by). Denne hendelsen utgjør startpunktet for den islamske tidsregningen.

Etter hvert som Muhammeds åpenbaringer ble mer og mer autoritative og patriarkalske, fikk Muhammed behov for å revidere mange av hans tidligere mer tolerante åpenbaringer. Koranen forteller selv at mange av hans tilhengere så på dette som forfalskning. ”Når vi endrer et vers til erstatning for et annet – og Gud vet veldig godt hva han sender ned – så sier de ’Du er en simpel falskner’.” (Sure 16).

Muhammeds ”åpenbaringer” gikk etter hvert mer og mer åpenbart mot å glorifisere ham selv og støtte hans egen politiske agenda. Muhammed tok sine avgjørelser og like etter sendte Allah gjerne ham en åpenbaring som, under over alle undere, støttet Muhammeds avgjørelse. Muhammed brukte endog sine ”åpenbaringer” i personlige feider mot folk han ikke likte.

Som sin onkel Abu Lahab og hans kone som ikke trodde noe på Muhammeds såkalte ”åpenbaringer” og fulgte ham gjerne rundt og avbrøt hans prekener med ”Ikke hør på denne sjarlatanen, han er en løgner.” Da sendte Allah ned et vers som ifølge Koranen tilsier at Gud vil la Abu Lahab grilles med ild, og hans kone skal bære ved til bålet og skal henges med et rep av palmefibre. (Sure 111).
Allah var åpenbart ikke hevet over Muhammeds smålige nag og feider.

Muhammed var som nevnt født inn i Hashimi grenen av Quraysh stammen som styrte Mekka, og deres stammegud ble kalt Allah også før Muhammed fikk sine velsignede åpenbaringer. Quraysh stammen ble gjerne kalt Allahs folk. Allah var på denne tiden kun én av ca 350 lokale guddommer.

Influert av jødisk og kristen monoteisme bestemte Muhammed at Allah skulle være den eneste sanne allmektige gud og Quraysh Allahs utvalgte favoritt stamme. Muhammed dro også tilbake til Mekka i 630 e. Kr. og renset helligdommen Kaba for alle spor av tidligere kulter.

Muhammed bygget sitt dynasti gjennom familieallianser ved inngifte. De fire kalifene som etterfulgte Muhammed var alle relatert til ham gjennom giftermål. Muhammed var en arabisk nasjonalist som ønsket å fremme sin arabiske versjon av den judeokristne monoteismen. Ifølge ham er ikke bare araberne Allahs utvalgte folk, og derfor sender dem sin største profet, men Allah har også valgt arabisk som det språket som snakkes i paradis.

Hærføreren
I løpet av en periode på tyve år ledet Muhammed ikke mindre enn åttito angrep på nabostammer på den Arabiske halvøy. Det er et angrep hver sjette uke. Plyndringene skaffet ham både rikdom og politisk makt, og ble legitimert av Muhammeds ”åpenbaringer” fra Gud. Det var Gud selv som ba dem plyndre og nyte byttet. Rikdom, kvinner og barn ble fordelt blant erobrerne.

Gud hadde ifølge Muhammed gitt tillatelse til maks fire hustruer per mann, mens antallet konkubiner en mann kunne ha var grenseløst. Som en følge økte folketallet dramatisk blant Muhammeds tilhengere. Muhammed selv hadde enten ni eller syvogtyve koner, alt etter hvilken historie man velger å tro på, for Allah hadde naturligvis gjort et eget unntak for Muhammed.
Noen frynsegoder følger åpenbart med når man er selvutnevnt budbringer for Allah…

Han ble etter hvert mer og mer stormannsgal og ambisiøs, og erklærer ”Enhver profet blir utnevnt for hver nasjon, men jeg er utvalgt som profet for alle nasjoner”. (Hadith 5500 Mishkat vol.3.) Muhammed fikk det altså for seg at hans hellige oppgave var å spre Islam over hele verden.

Hans stormannsgalskap kjenner ingen grenser. Etter som erobringene økte, skattla man de erobrede da det etter hvert ble upraktisk å massakrere alle dem som ikke ville konvertere. Et slags hellig mafiaopplegg med ”beskyttelsespenger” og Muhammed selv som guddommelig utvalgt Gudfar.

I tidlige år så ikke Muhammed seg selv i opposisjon til jøder eller kristne. Snarere tvert imot ønsket han å få anerkjennelse fra jødene og de kristne som en Guds budbringer. Han hevdet aldri at Islam var en ny religion, men ønsket å bringe læren om en allmektig Gud til araberne som ikke hadde hatt noen egen profet.

Han så på Jesus som sin forgjenger, ikke som Guds sønn, men som en profet innen den samme religionen. Når det går opp for ham at jødene og de kristne ikke er spesielt interessert i hans spesielle versjon av religionen deres, endrer han taktikk og postulerer Islam som overlegen alle andre trosretninger.

Det er nå han setter i gang å revidere de jødisk- kristne historiene slik de passer med hans arabiske nasjonalistiske agenda. Det er åpenbart viktig for ham å inkorporere de bibelske historiene og figurene i sin lære, for å gi den en velkjent aura av religiøsitet og samme historisk/mytisk opphav som samtidens dominerende religion.

Ifølge Muhammeds åpenbaringer direkte fra Gud, har jødene og de kristne pervertert disse historiene, og Muhammed bare endrer dem tilbake til sin opprinnelig form. Han hevder også at stamfaren Abraham slett ikke var jøde overhode, men en muslim, og at det også var ham som først kalte tilhengerne av Islam for ”muslimer”.

Holdningen til de vantro hardner også til. Å være vantro er ifølge Muhammed åpenbaringer å være imot gud, og de rettroende oppfordres til å være harde mot vantro. Å være vennlig mot en vantro er det samme som å være ond ifølge profeten, selv om den vantro skulle være en mor eller far, bror eller søster. Muhammeds religiøse galematias ender i krav om at Gud vil at rettroende må føre hellig krig, jihad, mot alle vantro (kaffirs).

 Etnisk rensing
På denne tiden utløser Muhammed en etnisk rensing av den arabiske halvøy. Jøder og kristne er ikke lenger velkommen, og blir forvist fra Arabia. Særlig jødene får gjennomgå. Den jødiske stammen Banu Kainuka var tidligere alliert med Muhammed, men falt nå i unåde. Etter en lengre beleiring av byen deres overga de seg. Muhammed ville henrette alle syv hundre menn i byen, men en av profetens venner ba om at de ble benådet, så isteden ble de forvist fra Arabia.

Den jødiske stammen Banu Quraiza var ikke så heldige. Selveste engelen Gabriel ba Muhammed massakrere dem fullstendig. Åtte hundre menn ble slaktet og deres kvinner ble seierherrenes konkubiner og deres barn ble slaver.

Mennene ble samlet i grupper mens muslimene under profetens kommando gravde en lang grøft i løpet av natten. Ved daggry ba Muhammed til ”Allah den nådefulle og barmhjertige/medfølende” og satte seg ved grøften for å overse operasjonen. De jødiske mennene ble brakt frem i grupper på fem eller seks med hendene bundet på ryggen.

De ble kommandert til å legge seg med hodet over kanten på groften, hvorpå Muhammeds kompanjonger Ali og Zubair hogger hodene av dem med sverd. Jobben tok hele dagen og ble først ferdig da skumringen senket seg. Ifølge Muhammeds lære vil heller ikke Dommedag komme før muslimene har utryddet alle jøder.

Som er kuriositet kan også nevnes at profeten profeterte at siden jødene er forbannet av Gud, vil de aldri kunne returnere til Jerusalem og danne sitt eget styre der. Så man kan si at muslimene gikk på en kraftig smell da den jødiske staten ble etablert i 1948 med Jerusalem som hovedstad. Dette rystet den muslimske tradisjonen i selve grunnvollene. Den ufeilbarlige Muhammed og Koranen var åpenbart ikke helt ufeilbarlig likevel.

Islam er blitt en religion som feirer ekstrem sosial konflikt, hvor målet synes å være å indoktrinere hat mot alle vantro samt jihad-tenking i de troende, for å gjøre religionen dominerende ved å ustoppelig glorifisere Allah og Muhammed gjennom å myrde, plyndre og undertrykke ikke-muslimer. (Anwar Shaikh).

Islam er en personlighetskult skapt av Muhammed for å dyrke Muhammed. I starten gjorde Muhammed det klart at han ikke var guddommelig, men mot slutten av livet hadde han plassert seg selv øverst i det religiøse hierarkiet, til og med over Allah.

D et er ikke lenger Allah som bestemmer hvem som skal dømmes eller frelses på Dommens dag, det er Muhammed. Allah må frelse de som Muhammed bestemmer skal frelses. I likhet med kristendommen er kriteriene for frelse ikke hvor mye du tror på Gud, eller hvor godt menneske du har vært, men om du tror på frelseren/Guds sendebud eller ikke.

Muhammed erklærer videre at for alle som har hørt om islam men ikke konvertert, vil bli torturert i all evighet på skrekkeligste vis. I ”Allah den barmhjertiges” navn har Muhammed gitt verden en arv av hat og primitiv stammetekning, hvor fromme muslimer forblir i endeløs krig med resten av menneskeheten. Og nå, 1400 år senere, har man ikke kommet en tøddel videre.

Islam er likevel i bunn og grunn det samme gamle forvirrete vissvasset som vi finner i jødedommen og kristendommen, men med en arabisk vri, og gjennomsyret av en religiøs analfabets narsissistiske stormannsgalskap.

Kilde: http://bandoli.no/norsk/islam_tapernesreligion.htmlKrigerprofet og religionsstifter:

http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article1219370.ece


Omtrent her et sted i Jerusalem skal Muhammed ha tatt av på sin reise til Himmelen!

Profeten Muhammeds reise fra
 Jerusalem og til Himmelen og tilbake igjen!

Muslimer tror på noe de kaller Miraj. Miraj er navnet på Profeten Muhammeds påståtte reise til Jerusalem og så videre til Himmelen. Muslimske teologer har diskutert mye om reisen skjedde mens Profeten Muhammed sov eller når han var våken, og om det var hans «ånd»! eller kroppen som reiste hinsides. Det mest allment aksepterte blant muslimer er at reisen ble foretatt av Muhammed med kroppen i våken tilstand (!!!).

Men profeten kom i alle fall tilbake til Jorden fra Himmelen. Og det er det ikke mange som har gjort. Faktisk ingen andre så vidt jeg vet. Muhammed døde jo som kjent (på Jorden) i sin hustrus armer i Det Herrens år 632.

Og ellers bør det nevnes at ifølge muslimsk tro var det på Tempelberget i Jerusalem at Profeten Muhammed tok av på sin ferd til Himmelen.

HER:   http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Temple_mount.JPG

 


Her er tre representanter for Islam i Norge. Fra venstre: Mohyeldeen Mohammad, mullah Krekar og Arfan Bhatti.

Fremskrittspartiets 11 eksempler på
 SNIK-ISLAMISERING av Norge:
 ** Mindre ytringsfrihet
 
Som en følge av de såkalte Muhammed-karikaturene tok advokat og Venstre-politiker 
Abid Raja til orde for at Norge måtte få en ny blasfemiparagraf   som beskyttet mot det som kan oppfattes som religiøst krenkende. Regjeringens forslag om å gjenopplive paragrafen var et knefall for dette kravet.

** Egen eldreomsorg for muslimer
Høyres Afshan Rafiq og Aps stortingsrepresentant Saera kahn foreslo i 2005 at
  innvandrere måtte få egen eldreomsorg   som var tilpasset deres kultur. De to ville ha egne muslimske avdelinger på sykehjemmene.

** Halal-mat i fengsler
I 2002 krevde lederen i innvandrerrådet i Drammen og daværende Ap-politiker, Yousef Gilani, at muslimske fanger måtte få 
kjøtt slaktet og tilberedt på muslimsk vis.   I etterkant har flere muslimer, deriblant har Venstres stortingskandidat i Akershus Abid Raja,  krevd det samme   .

** Alkoholfrie dager
Leder i Internasjonal Helse og Sosialgruppe, Fahim Naeem krever at norske myndigheter må innføre 
alkoholforbud   på puber, diskotek og restauranter noen dager i uken, fordi det er forbudt for muslimer å drikke.

** Offentlige muslimske høytider
ApsYousef Gilani, SVs Akhtar Shaundry og Høyres Afsan Rafiq gikk for tre år siden sammen om å kreve at 
muslimer må få fri for å feire sine høytidsdager.  

** Kjønnsdelte svømmebasseng  
I et møte med daværende kommunalminister Erna Solberg i 2004 krevde Norsk Muslimske Ungdom at det ble innført kjønnsdelt svømmeundervisning ved norske skoler, og at det etableres egne dusjer.

Ved 
Møllergata skole i Oslo   har rektor, etter press fra foreldre og etter velsignelse fra Oslo kommune, innført kjønnsdelt svømmeundervisning.

** Bønnerom på arbeidsplassen
I fjor gikk Somalisk Drosjeforening til Oslo Drosjeeieres Innkjøpslag fordi muslimske taxisjåfører ikke fikk gjennomslag for kravet om et 
eget bønnerom i taxidepotet på Gardermoen.  

** Shariadomstoler  
SV-politiker Reza Rezaee krevde for to år siden et 
prøveprosjekt med shariadomstoler   i familesaker.

** Grisebilde
Etter flere henvendelser fra muslimer måtte ledelsen ved sykehuset i Kristiansand fjerne 
bildet av en gris   på barneklinikken ved sykehuset.

** Islam-bank
Ifølge islamsk tro er det forbudt å ta økonomisk risiko og det er heller ikke tillatt å kreve rente på lån. Derfor krever stadig flere muslimer at Norge får 
egne banker for muslimer   der det ikke tas renter på lånte penger.

** Imamutdanning
Ap-politiker Abdelmajid Jerad (Ap) tok tidligere denne måneden til orde for at Norge bør ha en egen 
imamutdanning.   Også forstanderen i Det Islamske Forbundet Basim Ghozlan har tidligere krevd dette.

KILDE:  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=547399  

World Islamic Missions moské i Åkebergveien i Oslo.


Islam er den yngste av verdensreligionene! 

Islam ble til på den arabiske halvøy på 600-tallet e.Kr. Islam er den nest største av verdensreligionene (etter KRISTENDOMMEN) med anslagsvis 1,2 mrd. tilhengere (år 2000); islam er også en RELIGION i sterk vekst. Islam betyr underkastelse (under én Gud) eller hengivelse, og i Koranen brukes betegnelsen islam om den religionen profeten MUHAMMAD forkynte (sure 5,5). Den som bekjenner seg til islam kalles muslim.

Mer om Islam HER:  http://snl.no/islam


Sharialoven!

 

►  SHARIALOVEN STÅR OVER NORSK LOV

"Som muslim er man underkastet muslimsk lov, og for muslimer står sharia over alle andre lover. Ingen annen tolkning av islam er mulig, og heller ingen kristen vil si at vanlig norsk lov står over kristen lov. Men sharia stadfester også at om man ikke kan følge islam, må man flytte fra det landet man bor i."

-- Zahid Mukhtar i Islamsk Råd i Oslo til TV2

 

 


 


  Pakistansk jente (11) med Downs fengslet for blasfemi!

En jente med Downs syndrom er blitt pågrepet og fengslet for blasfemi i Pakistan. Hun er anklaget for å ha brent sider med vers fra koranen, ifølge politiet og aktivister.

Politiet gikk til aksjon mot den kristne jenta, Rimsha, torsdag fordi hun skal ha holdt brente sider hvor det hadde stått islamsk tekst og vers fra koranen, opplyser pakistanske myndigheter søndag. Jenta ble fengslet i Islamabad, og søndag kveld var hun fortsatt i politiets forvaring.

Hvis man blir dømt for blasfemi i Pakistan, risikerer man dødsstraff, men ifølge Tahira Abdullah, talsperson for WAF, blir saken behandlet som ungdomskriminalitet, og ikke innenfor rammene av blasfemilovgivningen.

Sinte muslimer holdt demonstrasjoner og krevde at hun skulle bli straffet, opplyser en ikke navngitt tjenestemann.

Kilde: Pakistansk jente (11) med Downs fengslet for blasfemi

 


 Låten «Turn the Tide» - en protest mot  Pakistans «svarte» blasfemilover!

Electropop-bandet Ooberfuse finner seg ikke i Pakistans blasfemilover. Da en 11 år gammel jente med Downs syndrom ble fengslet for mistenkt blasfemi forrige uke rant det over for det London-baserte bandet.

Nå lanserer de låten «Turn the Tide» som en protest mot det de kaller Pakistans «svarte» blasfemilover.

"Turn the Tide" blir for første gang framført onsdag kveld foran den pakistanske ambassaden i London under en to timers lang demonstrasjon organisert av organisasjonen British Pakistani Christian Association (BPCA).
HER kan du høre låten «Turn the Tide»:

Kilde: http://dagen.no//Nyheter//Utenriks/tabid/249/Default.aspx?ModuleId=78101&articleView=true

 


► Middelalderske blasfemilover!

Pakistanske kristne beskriver blasfemilovene som å leve med et sverd mot nakken. De vet aldri når sverdet faller. Men lovene rammer ikke bare kristne. 

De blir misbrukt av mennesker som vil skade politiske, religiøse og personlige motstandere. Og ikke minst legitimerer den ekstremisters angrep på religiøse minoriteter.

Beskyldninger om blasfemi kan ramme hvem som helst, og den som får mistanken rettet mot seg er ofte rettsløs. 

Kilde: http://dagen.no/Meninger/Leder/tabid/250/Default.aspx?ModuleId=78082&articleView=true

 


Pakistansk kristen gutt (11) torturert og drept!

( VG Nett) En drøy uke etter at en 11 år gammel jente med Downs syndrom ble fengslet i Pakistan, anklaget for blasfemi, blir en 11 år gammel kristen gutt funnet drept og lemlestet.

Hans forbrente lik viste med all tydelighet at 11-åringen var torturert før han døde. Hans lepper, nese og mage var skåret vekk, og liket var så forbrent at 11-åringen var vanskelig å kjenne igjen. Familien identifiserte han ved et kjennemerke i pannen, ifølge avisen Indian Express.

Kilde: http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php? artid=10060475

 


SITATER FRA KORANEN

--------------------------------------------------------------------------------------

►Om likestilling:

Sitat fra Koranen: ”Ta så mange hustruer som det passer dere; en, to, tre eller fire. Men dersom dere er redde for ikke å kunne behandle dem likt, så nøy dere med en, eller med de slavinner dere eier.” (Sure 4.3).

Sitat fra Koranen: ”Gift dere ikke med hedningkvinner med mindre de omvender seg! En rettroende slavinne er bedre enn en hedningkvinne, selv om den sistnevnte skulle være mer tiltrekkende. La ikke deres kvinner gifte seg med hedninger før de har omvendt seg.” (2: 221/222).

Sitat fra Koranen: ”Menn skal styre over kvinner, fordi Allah har gitt dem mer styrke, og på grunn av de utgifter mennene har. Derfor skal rettskafne kvinner være lydige (…) Dem dere frykter skal bli oppsetsige, skal dere irettesette – gå ikke til sengs med dem, men gi dem stryk! Hvis de så bli lydige, så gjør ikke mer med saken.” (4: 34/38).

Sitat fra Koranen: ”Gud bestemmer følgende for dine barn: En sønn skal ha like mye arv som to døtre.” (4: 11/12)

► Om de ”vantro”:

Sitat fra Koranen: ”Dere som er muslimer, søk ikke venner blant andre enn deres egne. De vantro vil gjøre alt for å forderve dere.” (3: 114/118).

Sitat fra Koranen: ”Dere som er muslimer, ta ikke jøder eller kristne som venner. De er bare hverandres venner. Den som tar en av dem som venn, er selv en av dem.” (5: 51/56).

Sitat fra Koranen: ”Dere som er muslimer, kjemp mot de vantro som bor i nærheten av dere! Vær harde mot dem!” (9: 123/124).

Sitat fra Koranen: ”De som faller fra og dør som vantro, får ingen lønn for sine gjerninger verken i dette liv eller det neste. De er helvetets folk, og der skal de forbli.” (2: 214/218).

Sitat fra Koranen: ”Jeg vil kaste skrekk i de vantros hjerter. Slå dem i hodet og kapp fingertuppene av dem! Dette fordi de motsatte seg Allah og Muhammed. For den som motsetter seg Allah og Muhammed, skal vite at Allah er streng med straffen. Derfor: Smak dette, og vit at for de vantro venter helvete.” (8: 1214).

Sitat fra Koranen: ”De vantro skal få kokende vann å drikke, og en pinefull straff, fordi de var vantro.” (10:4).

Sitat fra Koranen: ”De som er vantro vil få tilskåret klær av ild, over deres hoder vil det helles kokende vann, slik at så vel deres indre som deres hud smelter. Dessuten vil de få smake køller av jern.” (22: 19-21/20f).

► Om hevn:

Sitat fra Koranen: ”Lønnen for den som gjør opprør mot Allah og Muhammed og farer omkring og stifter ufred i landet, skal være at de drepes eller korsfestes, eller at en hånd og en fot på hver sin side hogges av, eller at de forvises fra landet. Dette vil bli til skam for dem i dette liv. I det neste venter dem en hard straff. De vil havne i helvete.” (5: 33f/37f).

Sitat fra Koranen: ”På en tyv, mann som kvinne, skal dere hogge av hendene, som gjengjeldelse, og som en advarsel og en straff fra Gud.” (5: 38/42).

► Om ulydighet:

Sitat fra Koranen: ”Men den som er ulydig mot Allah og Muhammed og bryter hans bud, ham vil Allah sende til helvete. Der skal han være og bli. Han har en ydmykende straff i vente.” (4: 14/18).

► Om krig, jihad mot ”de vantro”:

Sitat fra Koranen: ”Profet! Kall de troende til kamp! Hvis dere er tyve som er utholdende, vil dere vinne over to hundre. Hvis dere er hundre, vil dere beseire tusen av de vantro.” (8: 65/66).

Sitat fra Koranen: ”Når dere møter de vantro til kamp, så hogg hodet av dem! Til slutt, når de er helt nedkjempet, så bind de overlevende fast. Gi så de overlevende en pinefull straff.” (47: 4/4f).

Sitat fra Koranen: ”De vantro må bare ikke tro at de kan unndra seg Allahs hevn. De skal sannelig ikke slippe unna. Utrust mot dem så mye stridskrefter og rytteri som dere makter, slik at dere kan sette skrekk i Allahs fiender, ja selv slike som dere ikke kjenner til. Men Allah kjenner dem.” (8: 59-60/60-62).

Sitat fra Koranen: ”De som dør i strid for Allahs sak, deres gjerninger skal ikke være forgjeves. Allah vil straks føre dem til et bedre sted, paradiset som han har lovet dem.” (47: 46/57).

Sitat fra Koranen: ”Anse ikke dem som falt i kamp for Allah som døde. Nei, de lever hos sin Herre, som gir dem rike gaver.” (3: 163/169).