Den Norske kongerekka gjennom 1100 år: 
Fra Harald Hårfagre til Harald V

OBS: Regjeringstiden på de første kongene i kongerekka er cirka-årstall. 
Når regjeringsårstallene på to forskjellige  konger overlapper hverandre,  
  er årsaken at de var samkonger i en periode.
--------------
Tekst-tekstutvalg-layout: Kjell Arne Larsen

Regjeringstid: 865-933Harald Hårfagre ble født omkring 850 og død i cirka 931-932. Hårfagre var  den første som var konge over en større del av Norge. Han regnes som overkonge fra cirka 872  til sin død, etter å ha vært konge over Sogn fra omlag 860.

 

 

 

Haraldshaugen

Riksmonumentet Haraldshaugen  (lokalt kjent som «Haraldsstøtten») ble reist til minne om  Harald Hårfagres samling av Norge. Støtten ble reist i  1872  i forbindelse med at det var tusen år siden slaget i Hafrsfjord og Norges samling til ett rike.


Regjeringstid: 933-935

Regjeringstid: 930-960

Regjeringstid: 960-970

Regjeringstid: 970-995

 

 
Håkon Jarl. Illustrasjon av Christian Krohg.

Regjeringstid: 995-1000

 
Statue av Olav Trygvasson i 
Trondheim sentrum. 
Nidarosdomen i bakgrunnen.

Olav I Trygvasson

Olav Tryggvason var konge i Norge 995-1000, og regnes som en av de sentrale og innflytelsesrike kongene. Han har i ettertiden fått en høy stjerne, både hos Snorre, og hos senere historikere. Han var sønn av Trygve Olavsson, småkonge i Viken (Østlandet). Olav var sentral i kristningen av Norge og bygget Norges eldste kirke på Moster i 995 og grunnla Trondheim i 997. Olav falt i slaget ved Svolder.

 
 
«Ormen Lange»  var ifølge Snorre  det store  langskipet  til  Olav Tryggvason.


Regjeringstid: 1000-1015

Svein Håkonsson var sønn av  Håkon Sigurdsson Ladejarl  og  Norges  reelle hersker fram til 995 ,  og bror av  Eirik Håkonsson  som han delte regjeringen av Norge med fra år 1000 til 1015.
 


Regjeringstid: 1015-1028

 
Olav Haraldsson ble drep i slaget på Stiklestad i 1030. 
 

Olav Haraldsson, Hellig Olav, eller Olav den hellige,  
«Norges evige konge» eller som det så fint heter på latin:  «Rex Perpetuus Norvegiae», 
ble kalt Olav Digre i sin samtid.

Olav ble født i 995 og vokste opp på Ringerike. Allerede som 12-åring drog han på vikingtokt til kontinentet og England. Han ble døpt i Rouen i Frankrike i 1013 eller 1014. Året etterpå kom han tilbake til Norge med planer om kongemakt. Palmesøndag 25. mars 1016 seiret han over landets mektigste høvdinger. Samme år ble han tatt til konge på Øreting i Trøndelag. 

Da kongemakta var sikra satte han i gang med sin livsoppgave, samling og kristning av Norge. Stakkars hedninger! Det var ikke greit å tro på Odin og Tor i de dager. 

I sin kongperiode som regnes fra 1015 til 1028, førte Olav samlingen av Norge et mektig skritt videre. Hans rike hadde territorialpolitisk herredømme over landområder som strakte seg fra Gautelven i sør til Finnmark i nord. Fra vesterhavsøyene i vest til skogene mot Sveariket i øst. 

Han skaffet dessuten Det norske rikskongedømme innpass på Orknøyene og Hjaltland (Shetland). Han innførte også en riksomfattende lokal styringsordning, og i 1024 fikk han innført en riksomfattende kirkeorganisasjon med kirker og prester.  Samme året bestemte han at kristendommen skulle være den eneste tillatte religion i Norge. 

På slutten av 1020-tallet samlet mørke skyer seg over kongeriket til Olav. Et resultat av utenrikspolitiske forhold og hans nådeløse kristendomsvirksomhet. Med sin harde framferd skaffet hans seg mange fiender blant stormennene. De ville kvitte seg med Olav og allierte seg med Knut den mektige, konge over både England og Danmark. 

I 1028 kom Knut til Norge og ble hyllet som norsk konge. Olav rømte i panikk til Gardariket (Russland). I 1030 kom han tilbake til Norge for å gjenvinne sitt rike. 29. juli 1030 ble han drept i slaget på Stiklestad. Året etter ble han gjort til helgen og dyrkingen av ham varte til lenge etter Reformasjonen.

Olav den Hellige skal visstnok være gravlagt i  Nidarosdomen  i Trondheim. I 1568 kom det kongelig befaling om at kongens lik skulle begraves på et hemmelig sted under kirkegulvet for å motvirke en fortsatt helgenkultus. Dette stedet er fremdeles uidentifisert.

  

Regjeringstid: 1028-1029

Regjeringstid: 1029-1030 (1035)

Regjeringstid: 1030-1035

Regjeringstid: 1035-1047

Regjeringstid: 1045-1066


Harald Hardråde var tidlig i sin karriere med i en avdeling av skandinaviske leiesoldater, den såkalte  Væringgarden ,  hos den bysantinske (østromerske) keiseren. 
 
 

Harald Hardråde var  norsk konge fra 1046  først sammen med  Magnus den gode. Siden enekonge fra 1047 til 1066, da han falt i slaget ved Stamford Bridge.
 

I 1066 fant Harald Hardråde ut at han ville erobre England. Det gikk ikke særlig bra. 


Regjeringstid 1066-1069

Regjeringstid: 1067-1093

Regjeringstid: 1093-1095

Regjeringstid: 1093-1103

Regjeringstid: 1103-1115

Regjeringstid: 1103-1123

Regjeringstid: 1103-1130

 

Kong Sigurd rir inn i Miklagard (Istanbul).

Sigurd  I Magnusson JorsalfareRegjeringstid: 1130-1135

Regjeringstid: 1030-1036

Regjeringstid: 1136-1155

Regjeringstid: 1136-1161

Regjeringstid: 1142-1157

Øystein bli drept i 1157.


Øystein II HaraldssonRegjeringstid: 1157-1162

Regjeringstid: 1161-1184

Regjeringstid: 1177-1202

Regjeringstid: 1202-1204

Regjeringstid: 1204-1217

Regjeringstid: 1217-1263 

Håkon IV Håkonsson

 

Maleriet Birkebeinerne fra 1869 viser birkebeinerne Torstein

Skevla og Skjervald Skrukka som frakter den vesle Håkon

Håkonsson, kongssønnen, til Nidaros i 1206.Regjeringstid: 1263-1280

Regjeringstid: 1280-1299

Regjeringstid. 1299-1319

Regjeringstid: 1319-1355


Magnus Eriksson sitt segl.


Magnus VII ErikssonRegjeringstid: 1355-1380

Regjeringstid: 1380-1387


Olav slik han fremstilles på gobelinene 
på  Kronborg slott  fra slutten av 1500-tallet.Norsk dronning: 1388-1412

Norsk konge: 1389-1442

Norsk konge: 1442-1448

Norsk konge: 1449-1450

Norsk konge: 1450-1481

Norsk konge: 1483-1513

Norsk konge: 1513-1523

Norsk konge: 1524-1533

Norsk konge: 1537-1559

Norsk konge: 1559-1588

Norsk konge: 1588-1648

Norsk konge: 1648-1670

Norsk konge: 1670-1699

Norsk konge: 1699-1730

Norsk konge: 1730-1746

Norsk konge: 1746-1766

Norsk konge: 1766-1808

Norsk konge: 1808-1814

Norsk konge: 1814-1814

Norsk konge: 1814-1818

 

Norsk konge: 1818-1844

Norsk konge: 1844-1859

 

Norsk konge: 1859-1872

 

Norsk konge: 1872-1905

Norsk konge: 1905-1957

   
 

Norsk konge: 1957-1991

     
 

Norsk konge: 1991 -